สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนและเลขาฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบใหม่ เพื่อให้นำไปขยายผลแก่โรงเรียนในกลุ่มให้ดำเนินการได้ถูกต้องตามกำหนด

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ตามที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดแนวทางการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน และวันที่ 1 ตุลาคม เป็นการเลื่อนเงินเดือนแบบช่วง ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  โดยมีประธานและเลขานุการกลุ่มโรงเรียนทั้ง 20 กลุ่ม เข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติ และสามารถนำไปขยายผลทำความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และตามกำหนด  การประชุมครั้งนี้ มีนางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรจากลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้แจงรายละเอียดวิธีการคำนวณและพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม