โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ร่วมกับบริษัทเอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Winner English  ขยายผลสู่โรงเรียนในโครงการ 5 จังหวัด

……..เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประกันคุณภาพโรงเรียนรวมมิตรวิทยา  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Winner English  ซึ่งโรงเรียนรวมมิตรวิทยาร่วมกับบริษัทเอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด จัดขึ้น สืบเนื่องจากโรงเรียนรวมมิตรวิทยา ได้เข้าร่วมใช้การสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Winner English ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งเน้นการเรียนรู้ด้วย 3 นวัตกรรม คือ Multi-Sensory Learning Platform การเรียนโดยใช้ประสาทสัมผัสหลายๆอย่างพร้อมๆกัน  Multi-Skill Contents การเรียนเนื้อหาภาษาอังกฤษทั้ง 6 ทักษะ และ One-on-One Environment รูปแบบเสมือนการเรียน ตัวต่อตัว กับครูผู้สอน การอบรมในครั้งนี้เป็นการขยายผลสู่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 5 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบล นครราชสีมา และจังหวัดสระแก้ว

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
อภิรักษ์ จันทวี/รร.รวมมิตรวิทยา…ภาพ