ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้วยการศึกษาชั้นเรียน เพื่อพัฒนาปรับเปลี่ยนความคิดและวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐาน (Professional Learning Communication : PLC) โดยใช้วิธีการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)  ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดขึ้น เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ สามารถสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของตนเอง และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถนิเทศการออกแบบการเรียนรู้ของครู สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ส่วนครูผู้สอนสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือเลือกเทคนิคการสอนเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.สมเจตน์ พันธ์พรม สพม.39 ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม สพป.อุดรธานี เขต 1 ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี สพป.อุบลราชธานี เขต 4  นางพิมพ์ณัฐยา เทียนเจษฎา นางมณีรัตนฺ์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นวิทยากร

นางสโรชินี โอชโร  กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน  รุ่นที่ 1 เป็นผู้บริหารในอำเภอลำปลายมาศและอำเภอชำนิ รุ่นที่ 2 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอบ้านด่าน มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรฯ นำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) มาใช้ เพื่อผลักดันให้ครูเกิดความรู้สึกที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา โดยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรจะได้เยี่ยมห้องเรียนทุกเดือน เพื่อนิเทศการจัดการเรียนการสอน เป็นกำลังใจให้แก่ครูผู้สอน และนำผลมาและเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยกัน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม