โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์

โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พัฒนาอาคารสถานที่และมอบเงินสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน เตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 

จากการประชุมทางไกล เพื่อรับฟังนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติ เตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่  โดยทำความสะอาด ปรับปรุงพัฒนา ซ่อมแซมอาคารสถานที่โดยได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาในชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน  รวมทั้งจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  หลังจากนั้น ได้มอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่นักเรียนด้วย

โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์”
โรงเรียนบ้านปัญจคาม

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน
ขอบคุณภาพจากสถานศึกษาในสังกัด