เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อสร้างจิตสำนึก รวมพลังแห่งการทำงานเป็นทีม สามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาใช้ในการปรับกรุงพัฒนาตนเองและกระบวนการทำงาน เสริมสร้างความรัก สามัคคี ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร บุคลากร รวมทั้งเป็นการสรุปแนวทางการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานและวิสัยทัศน์องค์กร โดยมี นางสโรชินี โอชโร นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และบุคลากรในสำนักงานร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๗๐ คน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ