สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต จัดนิทรรศการบริษัทสร้างการดี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการดำเนินการดีเด่นเป็นต้นแบบ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดนิทรรศการบริษัทสร้างการดี ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริตสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ซึ่งมีโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลการดำเนินงาน จำนวน 40 โรงเรียน บริษัทสร้างการดี เป็นกิจกรรมหนึ่งของโรงเรียนสุจริตเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความตระหนัก รู้เข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นคนดีซื่อตรง มีทักษะในการทำมาหากินสุจริต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง

โครงการโรงเรียนสุจริต เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 โดยมีโรงเรียนไตรภูมิวิทยาเป็นโรงเรียนต้นแบบ และได้ขยายผลในปีต่อๆมา จนปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการครบทั้ง 201 โรงเรียน เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพทั้งหมด