สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำรวจความต้องการ ความจำเป็น ความขาดแคลน ยึดหลักความคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในสำนักงาน โดยให้แต่ละกลุ่มสำรวจความต้องการ วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานตามความจำเป็น ขาดแคลน ยึดหลักความคุ้มค่า ประหยัด และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เพื่อขอจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาต่อไป กำหนดส่งข้อมูลภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมี นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียด

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ