สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement)    เพื่อจะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในระยะเวลา ๑ ปี ของผู้อำนวยการสถานศึกษา            ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๔ ราย

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์  เขต ๑ เป็นประธานการจัดทำบันทึกและลงนามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ระหว่าง สพป.บุรีรัมย์  เขต ๑ และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ เพื่อจะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในระยะเวลา ๑ ปี โดยมี นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ นางอนันตยา พิมพ์ภู ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นพยาน

สถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ จำนวน ๔ ราย ดังนี้ สิบตำรวจโท กัมพล ธิราชรัมย์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายประวิทย์ กุสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองตราด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นางกัลยา พร้อมโตนด โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และ นางศุภาวีร์ ศรีวีระพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา อำเภอบ้านด่าน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด