กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๕ จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา “รักศรัทธาเกมส์” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด สร้างความรักสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและบุคลากรภายในกลุ่มโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์              สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน       ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๕ “รักศรัทธาเกมส์” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด เป็นผู้มีสมรรถนะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และบุคลิกภาพที่ดี เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านกีฬา เกิดความรักสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและบุคลากรภายในกลุ่มโรงเรียน เรียนรู้การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้มาใช้สนามกีฬาในโรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬา ตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเปิดสนามกีฬาของโรงเรียนให้กับชุมชนใช้บริการ

กีฬา “รักศรัทธาเกมส์” กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๕ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนบ้านทะเมนชัย โรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านหนองไทร โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง และโรงเรียนบ้านบริหารชนบท แข่งขันใน ๕ ชนิดกีฬา ดังนี้ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกรีฑา ทั้งประเภทชายและหญิง โดยเริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือกระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ