สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินการจัดสอบของคณะกรรมประจำสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินจัดสอบของคณะกรรมการประจำสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มีทั้งหมด ๒๓ สนามสอบ แบ่งออกเป็น อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอบ้านด่าน จำนวน ๑๓ สนามสอบ รวมคณะกรรมการทั้งสิ้น ๓๒๓ คน อำเภอ ลำปลายมาศ และอำเภอชำนิ จำนวน ๑๐ สนามสอบ รวมคณะกรรมการทั้งสิ้น ๒๑๙ คน ซึ่งจะดำเนินการสอบ ในวันเสาร์ที่ ๑ และวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

การจัดสอบ O-NET เป็นกลไกสำคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบความรู้ความคิดของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อนำผลจาการทดสอบไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน และนำไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพ อำเภอเมือง บ้านด่าน

ดูภาพ อำเภอลำปลายมาศ ชำนิ

เอกสารแนบ