สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 แจ้งเตือนโรงเรียนในสังกัด เฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา และปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดโรคปอดอักเสบ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ ในประเทศจีนและแพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทย  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และมีความห่วงใยสุขภาพอนามัยของนักเรียน ซึ่งเด็กเป็นกลุ่มหนึ่งที่เสี่ยงจะเป็นผู้รับเชื้อได้ง่าย จึงได้มีหนังสือแจ้งเตือนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา ให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในโรงเรียนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข หากพบผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคให้ประสานและส่งต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขทันที และหากมีความจำเป็นต้องปิดโรงเรียนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน  สำหนังแนงทางการเฝ้าระวังและป้องกันให้ดำเนินการ ดังนี้

 1. ดื่มน้ำอุ่น เมื่อรู้สึกกระหายน้ำ (เด็ก 30-40ซีซี, ผู้ใหญ่ 50-80ซีซี)
 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม
 3. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
 4. สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน
 5. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว
 6. หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
 7. สัตว์ที่ป่วย หรือตาย
 8. หมั่นล้างมือให้สะอาตอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ
 9. ห้ามรับประทานของดิบ รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีสารอาหารครบถ้วน
 10. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ
 11. หากพบนักเรียนมีอาการไข้ขึ้นอย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศีรษะและลำตัว มีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบพาไปพบแพทย์ หรือโทร.แจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน