ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยและชมการจัดการเรียนการสอน Coding ที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.พีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้พบปะมอบนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย  ตามพระราชบัญญัติการพํมนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน Coding ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ Coding เป็นหลักสูตรที่นักเรียนทั่วประเทศต้องเรียนอย่างเป็นทางการ (National Standards) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยเริ่มตั้งแต่ชั้น ป.1 เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาการคำนวณที่บรรจุอยู่ในสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ค้นเจอปัญหาและเงื่อนไข รู้เหตุและผล เข้าใจกระบวนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษใหม่

การตรวจราชการในครั้งนี้ มีนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ศึกษาธิการภาค 13  นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับนโยบาย  และมีนายสุชาติ บุญวีรบุตร รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นำชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน / อภิรักษ์ จันทวี…ภาพ