โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร

สภานักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมใจร่วมทำกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ 4 ประการ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ส่งเสริมพัฒนาสภานักเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ตามแนวทางประชาธิปไตย  เคารพกฎกติกา การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  โดยให้มีการจัดอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศขึ้นเป็นประจำทุกปี  สำหรับในปี 2563  จัดขึ้นระหว่างวันที่  8-12 มกราคม 2563  จังหวัดปทุมธานี  และในวันที่ 11 มกราคม 2563 สภานักเรียนได้เข้าคารวะและรับฟังโอวาทจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งได้นำเสนอข้อคิดเห็นจากการประชุมสภานักเรียน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับข้อคิดเห็นจากสภานักเรียน  ส่งเสริมและร่วมผลักดันข้อคิดเห็นที่สภานักเรียนนำเสนอ  ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

สภานักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการตามมาตรการสภานักเรียนอย่างต่อเนื่อง และได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563   ดังนี้

  1. เราจะส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
  2. เราจะส่งเสริมการมีจิตอาสา  เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข
  3. เราจะส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม  (Fake News)
  4. เราจะส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully (การกลั่นแกล้งรังแกผู้อ่อนแอกว่า)

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน 
(ขอบคุณภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รร.ในสังกัด)