สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ฝึกอบรมในจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน) โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการจัดอบรมครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ฝึกอบรมในจังหวัดบุรีรัมย์ มีครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัยเป็นตัวแทนจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ – ๔ และจากโรงเรียนเอกชน หน่วยงานละ ๓ คน พร้อมศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการร่วมรับการอบรมฯ ซึ่งเป็นการอบรม ในช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่  ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๓

การอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีให้กับเด็กปฐมวัย และระบุความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่ควรส่งเสริมพัฒนาให้กับคนในศตวรรษที่ ๒๑ เข้าใจเป้าหมายและขอบเขตของการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีในระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเข้าใจแนวทางจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีที่เน้นการปูพื้นฐานทักษะการคิดเชิงคำนวณในระดับปฐมวัย

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

เอกสารแนบ