สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดอบรมความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์และงานสหกรณ์โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด เพื่อนำไปจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนและเสริมงานเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์และงานสหกรณ์โรงเรียนแก่ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรที่รับผิดชอบโรงเรียนละ 1 คน เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้ครบวงจรในการทำการเกษตรปลอดสารเคมี เพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค การนำผลผลิตไปใช้ในโครงการอาหารกลางวัน และการจำหน่ายด้วยระบบสหกรณ์โรงเรียน โดยมี ดร.ฐานปนรมย์ แจ่มใส ประธานที่ปรึกษาบริษัท วอน ซิสเต็มส์ จำกัด นายวันชัย แสวงชัย นักวิชาการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เค-วัน และนายราชศักดิ์ ตระสินธ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม