เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมบริษัทสวัสดีเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 4 โดยมีนายพยัต ยืนยิ่ง ประธานคณะกรรมการกลุ่มฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มฯ ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครู เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน

โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่จัดขึ้นนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนในกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 4 ในการเสริมสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน/ อภิรักษ์ จันทวี…ภาพ
ดูภาพเพิ่มเติม