ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 8 ร่วมประชุมสามัญประจำปี เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานรอบปีที่ผ่านมาและแนวปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมสามัญประจำปี กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 8 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่ม ตามกรอบการบริหารงานทั้ง 4ด้าน ในรอบปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา พร้อมเสนอนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 8  ในปีการศึกษา 2563 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบแนวทางและมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 8  และมีนางสาวสุมาลี กุงไธสง ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในสถานศึกษา

ในโอกาสนี้ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET , NT , RT ในปีการศึกษา 2562 ที่มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ

รัชตา ทันประเสริฐ…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม