บุคลากรใน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนางานและสร้างนวัตกรรมการทำงานด้วยกระบวนการ PLC

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนาบุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนกรอบภารกิจการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมา และกำหนดพันธกิจ แนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ เกิดทักษะก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน  และมี ดร.ชัชวาลย์ คัมภีราวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรในหัวข้อ การจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professionan Learning Community : PLC)  เพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ PLC และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานได้  ซึ่งได้มีการแบ่งกลุ่ม และมอบหมายใบงาน เพื่อให้ทุกกลุ่ม/หน่วย ได้พัฒนานวัตกรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศากุน ศิริพานิช …รางาน