สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนายโพชัน        ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด       เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด      เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อสร้างคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พัฒนาครูให้สามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบและ วางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียน ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกันนี้ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พบปะแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ผู้ประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และคณะศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายไชยสิทธิ์ พวงศรี นางจุติมาพร เชียงกา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้ารับการทดสอบระดับชาติ เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการสามารถใช้ผลการประเมินในการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาการศึกษาของประเทศ และเพื่อให้ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ทุกคนมีแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามตัวชี้วัด ดังนั้น สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อใช้ประกอบในการจัดการเรียนสอน และนำไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในโอกาสต่อไป

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

เอกสารแนบ

  • jpg 07
    File size: 207 KB