เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรในสำนักงาน เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น เรียบร้อย เกิดผลดีต่อทางราชการ ขอให้ทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ มุ่งมั่นในการทำงาน บริการด้วยความเต็มใจ ประสานความร่วมมือกันในการทำงาน เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ เกิดผลดีต่อองค์กร โดยมอบหมายงานผู้รับผิดชอบ ดังนี้ เขตพัฒนาการศึกษา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอบ้านด่าน และอำเภอลำปลายมาศ นางสโรชินี โอชโร เขตพัฒนาการศึกษา อำเภอชำนิ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มเกษียณอายุราชการ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน กลุ่มอำนวยการ นางสาวศากุน  ศิริพานิช นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายและแผน นางสาว พรนิมิต โล้นพรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน