สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประสิทธิ์ พิเศษ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๓ อัตรา

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” นายประสิทธิ์ พิเศษ พร้อมด้วย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  จำนวน ๓ ราย ดังนี้ นายจำเริญ มีคม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองทองสามัคคี , นายวัฒนา วงศ์แหล้ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกซาด และ นางสาวสุภัทราภรณ์ สุขหนา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” อำเภอลำปลายมาศ ซึ่งได้ให้คำชี้แนะในการปฏิบัติงาน โดยให้ยึดหลักของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้นำที่ดี มีความกล้าหาญ กล้าตัดสินใจและการตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องเป็นธรรม รู้จักวางตนให้เหมาะสมเป็นที่เคารพรัก ศรัทธา เชื่อมั่นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นแบบอย่างที่ดี รู้จัก ใช้คนให้ตรงกับความรู้ความสามารถ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดียึดหลักการประนีประนอม บริหารงานอย่างมืออาชีพ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

เอกสารแนบ