เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  ผู้บริหาร ข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้จัดพิธีต้อนรับ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผ๔้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี  และมีผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับจำนวนมาก

นายพิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่น สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา และระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  วิชาเอกการบริหารการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน   บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 10 ปี  3 เดือน  ศึกษานิเทศก์  1 ปี 5 เดือน  เป็นผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ  7 ปี 2 เดือน  หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ/อำเภอ  6 ปี 5 เดือน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 เดือน และดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ระยะเวลา 12 ปี 6 เดือน

ประสบการณ์การพัฒนาตามหลักสูตรผู้บริหารของส่วนราชการ ที่สำคัญ  ได้แก่ หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง   หลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ หลักสูตรวิทยากรแกนนำสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา   หลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา และหลักสูตรกรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง

รางวัลสำคัญที่ได้รับ ได้แก่ รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลหนึ่งแสนครูดี  จากคุรุสภา รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWAARDS ด้านการบริหารจัดการ เหรียญทองระดับภาค  2 ครั้ง   รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWAARDS ด้านการบริหารจัดการ เหรียญเงิน  ระดับประเทศ  รางวัล เสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด และรางวัลเชิดชูเกียรติ  MOE AWARDS ระดับดีเด่น สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในปี 2560 ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

คลิกดูภาพทั้งหมด