เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ รับธงศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคัดเลือกให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ในปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2, 3, 4 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  และได้ส่งมอบธงศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรับเป็นเจ้าภาพจัดงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ในปีต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2455 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ  เพื่อส่งเสริมงานด้านอาชีพแก่นักเรียนให้มากยิ่งขึ้น และได้มีการจัดต่อเนื่องมาตลอด  มีหยุดเว้นช่วงบ้างตามสถานการณ์บ้านเมือง  ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ  ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560  นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 67

ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม