ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เยี่ยมค่ายวิชาการของกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน เตรียมพร้อมสอบ O-net ปีการศึกษา 2560

…….  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้เปิดค่ายวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ พิชิต O-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง และกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 8 ที่โรงเรียนบ้านตูบช้าง โดยนำนักเรียนเข้าค่ายวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน 4 กลุ่มสาระวิชา เพื่อให้นักเรียนตระหนักและให้ความสำคัญต่อการสอบ O-net หรือการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน และพัฒนานักเรียนให้ตรงตามแต่ละมาตรฐานของทุกสาระวิชา โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลสอบ Pre O-net มาเป็นฐานในการพัฒนานักเรียน

ศากุน ศิริพานิช/ อภิรักษ์ จันทวี.. รายงาน