สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพดีและสร้างภูมิคุ้มกันโรค

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ บุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพบุคลากร ซึ่งเป็นโครงการสืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่ให้ข้าราชการและประชาชนออกกำลังเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ  โดยได้เชิญนางสาวรัชศิริ เหลืองขวัญ และนายรัฐพล ศรีจิตตรา นักวิชาการสาธารณสุข จากโรงพยาบาลบุรีรัมย์มาให้ความรู้ในเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้ที่ทำงานในสำนักงาน สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ในทุกวันพุธ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. เพื่อให้ได้เรียนรู้วิธีการออกกำลังกายแบบยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ  ให้มีสัดส่วนร่างกายและบุคลิกภาพที่ดี รวมทั้งสร้างนิสัยในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน