เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑   ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองม้า เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นการพัฒนาการศึกษา ได้แก่ การอ่านออกเขียนได้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์และการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยได้เยี่ยมชมห้องสมุดและเยี่ยมห้องเรียนชั้นอนุบาล – ป.๖  ซึ่งแต่ละชั้นมีการจัดกิจกรรมกาเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนส่วนใหญ่อ่านเขียนได้ดี มีการสอนเสริมให้นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ และอ่านเขียนไม่คล่อง มีนายณัฐวุฒิ ประวันรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูนำตรวจเยี่ยม

……ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเงินกองทุนพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท   เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กชายมงคล ชินศรี นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ซึ่งประสบอุบัติเหตุตาขวาบอดสนิท  และได้ติดตาม
ความคืบหน้าการขอรับเงินชดเชยจากการประกันอุบัติเหตุหมู่ของนักเรียนด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม