เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ ประชุมบุคลากรในสำนักงาน เพื่อแจ้งข้อราชการ ภารกิจที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังนี้ การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยการปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานและปรับภูมิทัศน์ให้ดูสะอาด สะดวก น่าอยู่ น่าทำงาน สร้างสุขลักษณะนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วม และประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยการระดมความคิดจากทุกกลุ่มงาน ช่วยกันวิเคราะห์งาน ว่างานใดที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมได้มอบเงินจากการรับบริจาคผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบเข้าบัญชีเงินกองบุญ

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน