โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดกิจกรรม “Open House เปิดประตูสู่สถานศึกษา” รายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สู่สาธารณชน  

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561  นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560“  ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 8 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์    โดยมีการจัดนิทรรศการความก้าวหน้าผลการจัดการศึกษาในรอบปี การแสดงบนเวที และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของครูและนักเรียน ในโอกาสเดียวกันนี้ โรงเรียนในกลุ่มได้ร่วมบริจาคเงินสมทบกองบุญ 22 ธันวา ซึ่งเป็นกองบุญเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เยาวชนใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  รวม16,000 บาท ด้วย

และที่โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมกิจกรรม “OPEN HOUSE เปิดบ้านเปิด โรงเรียน” ซึ่งโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อแสดงนิทรรศการและผลิตภํณฑ์นักเรียน โดยมีกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนร่วมชมกิจกรรม

ในวันเดียวกัน โรงเรียนบ้านตะโก ได้จัดงาน “OPEN HOUSE นวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านตะโก” ขึ้น โดยมีนายชาญชัย ชัยพิศ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 1 เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้นำผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2560 มาจัดแสดงและเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป