เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเลี่ยงผ่องพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.
บุรีรัมย์ เขต ๑ เ
ป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ซึ่ง สพฐ. ได้กำหนดให้บุรีรัมย์เป็นหน่วยพัฒนาจุดที่ ๕ ภาคอีสานตอนใต้  มีจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา ๒๕๐ คน   โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ จัดที่โรงแรมเดอศิตา ปริ้นเซส ระยะที่ ๒ เป็นการฝึกประสบการณ์ที่ สพท. ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม-๑๖ เมษายน ๒๕๖๑  และระยะที่ ๓ ระหว่าวันที่ ๑๙-๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ ที่จังหวัดนครนายก

การประชุมในครั้งนี้  ได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ   เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะศึกษานิเทศก์ให้เป็นไปอย่างมีมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

ศากุน ศิริพาินช..รายงาน