เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ฝึกอบรมด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ของโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ STEM Education   ซึ่ง สพฐ.และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) จัดขึ้น เพื่ออบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มด้วยระบบทางไกล ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2561

ระยะที่ 1 เป็นการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ฝึกอบรม  ของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ ประถมศึกษาตอนต้น  ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นละ 3 วัน  ระหว่างเดือนมีนาคม –เมษายน  เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ฝึกอบรม ซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์มีศูนย์อบรม 8 ศูนย์

ระยะที่  2 เป๋นการอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  โดยส่งสัญญาณไปไปยังโรงเรียนที่เ ป็นศูนย์ฝึกอบรม 8 ศูนย์ แบ่งการอบรมเป็น 4 ช่วงชั้น ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม

สำหรับการอบรมในครั้งนี้  เป็นครูพี่เลี้ยงรุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2561

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน