สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดโครงการพัฒนาครูแกนนำขับเคลื่อน PLC มุ่งขยายผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน

…..เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครุแกนนำขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC) เพื่อขยายผลให้ครูในสังกัดนำไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านกระบวนการ PLC

(ดูภาพเพิ่มเติม)

…..ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องมีความเชื่อว่า คนทุกคนเป็นมีคุณภาพ ใฝ่ดี และสามารถพัฒนาได้ เด็กทุกคนต้องได้รับการพัฒนา ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การพัฒนาผู้เรียนจึงต้องพัฒนาให้ครบทุกด้าน การนำกระบวนการ PLC เข้าในในโรงเรียน จะทำให้เกิดการรวมพลัง ความร่วมมือ การให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ อันจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงด้านใดด้านหนึ่ง การพัฒนาครูแกนนำในครั้ง ได้คัดเลือกครูที่เคยได้รับรางวัลดีเด่นในด้านต่างๆ ประธานกลุ่มโรงเรียนและครูวิชาการกลุ่มละ 3 คน เข้าร่วมโครงการเป็นครูแกนนำขับเคลื่อน PLC และเชิญ ดร.ทวีพล จูทะพล จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ในด้านกระบวนการ PLC เป็นอย่างดีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้

ศากุน ศิริพานิช …รายงาน