นางสมบูรณ์ บุราสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ   สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

นางสมบูรณ์ บุราสิทธิ์ ได้เสนอผลงาน   “การพัฒนาทักษะทางประวัติศาสตร์โดยใช้โครงงานและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน“  ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ๕ ขั้นตอน  ได้แก่
๑.ตั้งประเด็นศึกษา
๒.รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
๓.วิพากย์และประเมินค่าหลักฐาน
๔.ตีความและวิเคราะห์หลักฐาน
๕.นำเสนอผลการศึกษา
ส่งผลให้เกิด นวัตกรรมและงานวิจัย ดังนี้
        ๑. พัฒนาชุดสื่อประสม  เรื่อง  เยือนถิ่นลำปลายมาศ  เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ประกอบด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมจำนวน ๑๓ เล่ม  และสื่อวีดิทัศน์ชุด  เยือนถิ่นลำปลายมาศ  ซึ่งผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มีความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิด  ตลอดจนมีความสุขในการเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. รายงานการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนรู้ ในวิชาประวัติศาสตร์ด้วยการสอนแบบร่วมมือ “ชุดเยือนถิ่นลำปลายมาศ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยใช้เทคนิค STAD (Student Team Achievement Division)

๓. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้สาระวิชาประวัติศาสตร์โดยเน้นวิธีการทางประวัติศาสตร์  ๕ ขั้นตอนทักษะ  1C2S โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

  • ย้อนรอยร่วมเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาข้าวหลามรสอร่อยบ้านโนนข้าวหลาม อำเภอลำปลายมาศ
  • ย้อนรอยร่วมเรียนรู้ประเพณีแห่ข้าวพันก้อน  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์