ประกาศโรงเรียนบ้านหนองทะลอก เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน