สอบราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโรงเรียนบ้านหนองค่าย