สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียน เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้นำกระบวนการลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียน วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม เพื่อให้ผู้เรียนได้นำกระบวนการลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ  โดยแบ่งประเภทลูกเสือเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ ระดับปฐมวัย (อนุบาล)  ประเภทลูกเสือสำรอง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประเภทลูกเสือสามัญ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โดยให้ผู้ที่รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือแต่ละประเภทได้นำเสนอผลงานและรับการวิพากษ์จากคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมและคณะลูกเสือที่เข้าร่วมประชุมฯ  โดยแบ่งกลุ่มกิจกรรมออกเป็น ๔ กลุ่ม แยกเป็นแต่ละประเภทลูกเสือ ซึ่งมีคณะลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน

การจัดกิจกรรมลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียน เป็นนโยบายหลักของ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้นำกระบวนการของลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเป็นระบบ มีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต      โดยให้เริ่มจัดกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ซึ่งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดกิจกรรมลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียนขึ้นมา โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียนของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ

  • jpg
    04.jpg
    ขนาดไฟล์: 218 KB