เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ (สวนนกบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา (รุ่นที่ ๒) เพื่อให้ลูกเสือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ  ถึงภัยอันตรายและความเสี่ยงต่อยาเสพติด สร้างความตระหนักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพิษภัย และบทลงโทษ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อจะฝึกเยาวชนให้เป็นผู้ประพฤติ และเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองต่อไป ในอนาคต สำหรับสถานศึกษารัฐบาลได้สั่งการให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีการดำเนินการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้สมาชิกลูกเสือในสถานศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบความรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม เป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กำหนดจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีสถานศึกษาร่วมฝึกอบรม จำนวน ๓๓ แห่งๆ ละ ๑ หมู่ๆ ละ ๙ คน รวมทั้งสิ้น ๒๙๗ คน ใช้หลักสูตรการฝึกอบรมของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน