ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งใช้สื่อทางไกล DLTV ยกระดับผลสัมฤทธิ์

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านสระเกษ และโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เพื่อนำรูปแบบวิธีการของโรงเรียนใช้เป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอื่นๆ

โรงเรียนบ้านสระเกษ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนต่ำกว่า 60 คน  และมีครูไม่ครบชั้น ใช้วิธีจัดการสอบควบชั้นเรียน คือ อนุบาล ป.1-2 ป.3-4 และ ป.5-6 ส่วนนายสมพงษ์ ตันติวัฒน์นิยม ผอ.โรงเรียน จะช่วยสอนกลุ่มเด็กพิเศษ เพื่อให้มีพื้นฐานทักษะที่จำเป็น ได้แก่ การอ่านออกเขียนได้ และคิดคำนวณเบื้องต้นได้  ทุกชั้นเรียนได้นำสื่อการสอน DLTV มาใช้   ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อทางไกลทุกสาระวิชา มีความสามารถการด้านการอ่านเขียนที่น่าพอใจ

ส่วนที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ ซึ่งเป็นขนาดเล็กที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยการสอบ O-NET ทุกวิชา สูงกว่าระดับประเทศ และเป็นโรงเรียนต้นแบบการอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืน  โดยนายกิติสุข โตประโคน ผอ.โรงเรียน กล่าวว่า ครูผู้สอนทุกคนได้นำสื่อ DLTV มาใช้จัดการเรียนการสอน ซึ่งช่วยแก้ปัญหาในวิชาที่ครูไม่ถนัด เช่น ภาษาอังกฤษ ศิลปะ หรือนาฏศิลป์  ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากครูที่มีความชำนาญโดยตรง  รวมทั้งคุณครูทุกคนมีความเอาใจใส่ติดตามดูแลสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่างๆ โดยตลอด ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการอ่านเขียนที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และค่าเฉลี่ยผลการสอบ O-Net ของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศต่อเนื่องมา 5 ปี

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน