เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  พร้อมด้วย นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุคลากรจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้เยี่ยมหน่วยพัฒนาครู โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ซึ่งมีหน่วยจัดอบรมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  ได้แก่ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โรงแรมเดอศิตา โรงแรมเรย์ และโรงแรมเทพนคร

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น กล่าวว่า จากการออกเยี่ยมหน่วยพัฒนาครูหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้น พบว่า ครูผู้เข้ารับการอบรมมีทั้งครูจากทั้ง5 เขตพื้นที่การศึกษาในบุรีรัมย์ และครูที่มาจากต่างจังหวัด  ซึ่งจากการพูดคุยสอบถามต่างมีความพอใจในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ซึ่งแม้ว่าจะยุ่งยากบ้างในช่วงการเข้าไปจองหลักสูตร  แต่เป็นการอลบรมที่มีประโยชน์เพราะสามารถเลือกหลักสูตรได้ตรงความต้องการพัฒนาของแต่ละบุคคล และคิดว่าจะสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนานักเรียนได้เป็นอย่างดี

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

 ดูภาพเพิ่มเติม