นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ต้อนรับ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ซึ่งเดินทางมาติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ได้ตรวจติดตามที่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ในเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถาน และติดตามจุดเน้นตามข้อสั่งการพิเศษของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ การพัฒนานักเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การลดการบ้าน โครงการอาหารกลางวัน ฯลฯ  โดยมีนายทรงศักดิ์ สิรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเข้าร่วมรับการตรวจราชการพร้อมกับนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวชื่นชม ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ที่ได้จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนครอบคลุมทุกด้าน โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ  และการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน  สามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาให้แก่โรงเรียนอื่นๆได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีการพัฒนาต่อเนื่อง จนประสบผลสำเร็จทั้งด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาผู้เรียน โดยชั้นปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่  และส่งเสริมให้ครูทุกระดับชั้นจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้เด็กรู้จักวิธีค้นคว้า คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ครูทุกคนมีการทำ ID PLAN เพื่อการพัฒนาตรงตามสมรรถนะและความต้องการจำเป็น  ที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับรางวัลที่สำคัญหลายรางวัล ได้แก่ โรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส “ดีเยี่ยม”  และโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศ

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพทั้งหมด