วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และคณะบุคลากรในสำนักงานออกนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  ตมโครงการนิเทศ 360 องศา เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาช่วยเหลือโรงเรียนในทุกด้าน  และกำกับติดตามงานนโยบายต่างๆ ในคราวเดียวกัน  โดยได้ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน  โครงการอาหารกลางวัน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน  ที่โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) และโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

การออกนิเทศ 360 องศาในครั้งนี้ ได้ติดตามนโยบายการนำ “กิจกรรมลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียน” (Scout life skill)  ซึ่งให้ทุกโรงเรียนนำกิจกรรมลูกเสือไปจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3อย่างต่อเนื่อง มีจุดเน้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ และมีจิตอาสา รวมทั้งสร้างทักษะการดำรงชีวิต โดยนำเหตุการณ์การดำรงชีวิตในสภาวะคับขันของทีมหมูป่าอะคาเดมีมาถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย

นอกจากนี้ คณะนิเทศติดตามฯ ได้เยี่ยมชมห้องสมุดส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ของสพฐ. และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง  หลังจากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการผู้นำในตัวฉัน (The Leader in Me) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน ได้พัฒนาความเป็นผู้นำในแต่ละบุคคลในด้านที่ตนเองมีความถนัดและสามารถทำได้ เป็นการกระตุ้นพฤติกรรมในเชิงบวกแก่นักเรียน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน