วันที่16 กรกฎาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และคณะผู้บริหารในสำนักงาน  ต้อนรับ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, ผอ.กลุ่ม, คณะกรรมการ ก.ต.ป.น., ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล,ศึกษานิเทศก์,คณะกรรมการศาสตร์พระราชา และบุคลากรในสังกัด จำนวน 90 คน เข้าศึกษาดูงานตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”    การใช้เทคโนโลยีบริหารสำนักงาน  ด้วยระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์โปรแกรม My Office การบริการจัดการสู่สำนักงานปลอดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การบริหารการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์      นอกจากนี้ได้ ศึกษาดูงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ที่โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์  โดยมี นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะ ให้การต้อนรับ

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน