เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนร่วมใจ โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริม ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป ในอนาคต และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป ซึ่งโรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยเน้นการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน จึงร่วมมือกันระดมทรัพยากรจากชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า คณะครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานในอำเภอลำปลายมาศ เพื่อจัดหาทุนสร้างอาคารเรียนร่วมใจใช้สำหรับเด็กอนุบาล ซึ่งงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ