เมื่อวันที่ 30 กันยายน  2561 นายพิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่น  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย  บุคลากรในสำนักงาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น.  ศึกษาดูงานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน  ในเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ   รวมทั้งวิถีชีวิตเด็กชนเผ่ามลาบรี  ซึ่งโรงเรียนได้รับเข้าศึกษา และส่งเสริมอาชีพให้สามารถช่วยเหลือตนเอง มีความรู้ แต่ยังคงรักษาวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมชองชนเผ่าไว้

และในวัน 1 ตุลาคม 2561  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.น่าน เขต 2  ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน เรื่องสำนักงานสุจริต  มาตรฐานเขต และและการยกระดับคุณภาพการศึกษา   โดยมีนายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 และคณะนำเสนอแนวทางการบริการจัดการสำนักงาน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพทั้งหมด