เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการระเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท. ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.เขต ๑ นายวิชา มานะดี อดีต ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๒ นายสำเริง แสงทัน รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ นางสาวสุธัญญา วาดเขียน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางนิพา พงษ์สมถ้อย นางสุพิชชา ศรีวิจิตรวรกุล นักทรัพยากรบุคคล จาก สพป.สระบุรี เขต ๑

การประเมินในครั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัดจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน ครูและนักเรียนในสังกัด  ได้แก่ การแสดงสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี การจัดค่ายลูกเสือ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย อำเภอบ้านด่าน การจัดระเบียบแถวของลูกเสือสำรอง โรงเรียนไตรภูมิวิทยา การสาธิตการสอนภาษาไทย โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย การบรรเลงดนตรีอังกะลุง โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ การสาธิตการเรียนการสอนปฐมวัย  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ โรงเรียนคู่พัฒนา (Partner Ship) โรงเรียนโคกขามโนนสมบูรณ์ อำเภอชำนิ การบริหารจัดการและอาชีพ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท อำเภอบ้านด่าน ฯลฯ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

เอกสารแนบ