ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พบปะมอบนโยบายด้านการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ย้ำการศึกษาคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  และนำกิจกรรม To be number one ป้องกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา

…..เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้พบปะและมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์  แก่ผู้บริหารสถานศึกษา โดยกล่าวว่า ทุกคนเป็นฟันเฟืองสำคัญที่มีส่วนช่วยพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์และประเทศชาติ โดยเฉพาะสถานศึกษาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  แต่เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น จึงขอให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  นำกิจกรรม To be number one สู่สถานศึกษา เพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีกลุ่มเพื่อนที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง  นอกจากนี้การให้การศึกษาพัฒนานักเรียน ต้องให้ความรู้ที่เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์หรือ บุรีรัมย์โมเดล ที่เน้นในเรื่องการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้เด็กรักถิ่นฐานบ้านเกิดและการมีโอกาสมีงานทำในท้องถิ่นของตน    และได้ขอบคุณผู้บริหารการศึกษาทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ เมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคมที่ผ่านมาได้อย่างยิ่งใหญ่และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และยินดีที่จะรับฟังปัญหา และพร้อมให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาทุกแห่งในการพัฒนาเยาวชนเพื่อร่วมพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

…..ในโอกาสเดียวกันนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ และรางวัล IQA Awards ด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน