เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์  ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองขวาง อ.เมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งสิ้น 44 คน  โดยได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนทุกระดับชั้นซึ่งได้นำสื่อการสอนทางไกล DLTV มาใช้จัดการเรียนการสอนในบางวิชาที่สำคัญและไม่มีครูผู้สอนตรงตามวิชาเอก  เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กยังไม่มีผู้บริหารโรงเรียนและมีครูไม่ครบชั้น  โรงเรียนได้แก้ปัญหาโดยใช้งบประมาณผ้าป่าการศึกษาจากชุมชนจ้างครูช่วยสอน จำนวน 2 คน

การตรวจเยี่ยมในครั้ง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ชื่นชมและให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่พยายามจัดการศึกษาที่มีคุณภาพท่ามกลางความขาดแคลน และได้ให้คำแนะนำในเรื่องการจัดชั้นเรียน และการใช้สื่อการสอนทางไกลเพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากยิ่งขึ้น

ศากุน  ศิริพานิช … รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม