Website :

หน่วยตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี  และตรวจสอบระบบการดูแล ทรัพย์สิน
(2) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด
(3) ดำเนินเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(4) ดำเนินงานอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดคู่มือปฎิบัติการ