ขั้นตอน / กระบวนงาน ที่จัดทำขึ้นนี้ เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะติดต่อขอรับบริการ จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ในเรื่องต่างๆ ได้รับทราบขั้นตอนการให้บริการ และเพื่อการจัดเตรียมเอกสารในการติดต่อขอรับบริการให้ครบถ้วนล่วงหน้า