Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสุจริต

2022-08-25   จำนวนการดู 440 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโธยา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” กิจกรรมประเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโธยา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” กิจกรรมประเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการเป็นคณะกรรมการและทราบถึงเกณฑ์การประกวดวิธีปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและครู เกณฑ์ประกวดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี เกณฑ์การประกวดการประเมิน การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการคัดเลือกผลงาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรวบรวมผลการติดสิน จำนวน ๓๗ คน วิทยากร นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายธนกฤติ พรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายวิทยา สพม.บุรีรัมย์ และนางนวลอนงค์ ชูใส ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะมาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตสู่สาธารณชน และคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ของโรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการให้โรงเรียนอื่นนำไปปรับใช้และขยายผล ในการเสริมสร้างความสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 81
เมื่อวาน 403
เดือนนี้ 403
เดือนก่อนหน้า 11,745
ปีนี้ 26,236
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 362,418