Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

ที่ หัวข้อ วันที่
40

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับพื้นที่

2024-02-07
39

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

2023-12-26
38

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่

2023-12-07
37

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

2023-09-19
36

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค

2023-08-24
35

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโรงเรียนสุจริต

2023-08-11
34

ศึกษาดูงาน ITA ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-08-04
33

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

2023-07-26
32

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

2023-07-19
31

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-04-04
30

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

2022-09-12
29

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต

2022-09-06
28

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสุจริต

2022-08-25
27

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2022-08-19
26

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการ ITA Online

2022-08-09
25

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต”

2022-08-06
24

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

2022-08-01
23

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

2022-06-06
22

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

2022-03-07
21

ผอ.เขต มอบนโยบายบุคลากรในสำนักงาน

2022-03-01
20

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ

2021-12-21
19

กิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

2021-12-13
18

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

2021-11-25
17

ผอ.เขต และบุคลากรทางการศึกษา พบเพื่อนครู สัญจร

2021-11-17
16

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต

2021-11-01
15

ประชุมบุคลากรในสำนักงานมอบนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน

2021-10-27
14

ประชุมผู้บริหารระดับสูง ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

2021-10-12
12

การประชุมปฏิบัติการ ITA Online โปรแกรม Zoom Meeting

2021-09-30
11

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประกวดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx.com

2021-09-27
10

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานการณ์โควิด-19

2021-09-14
9

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศและการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ

2021-09-13
8

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ “โรงเรียนสุจริต”

2021-09-11
7

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะทำงาน OIT

2021-07-22
6

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ITA

2021-06-16
5

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

2021-05-31
4

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ ITA

2021-05-17
3

สพฐ.ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

2021-03-01
2

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน ระหว่าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กับ บุคลากรในสำนักงาน

2021-01-15
1

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประกาศเจตจำนงนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน

2021-01-12
ที่ หัวข้อ วันที่

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 141
เมื่อวาน 536
เดือนนี้ 8,062
เดือนก่อนหน้า 13,280
ปีนี้ 47,175
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 383,417